Artikel 1 Inleiding

1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten
in de zin der wet die Celebrity Hajj sluit met een of meer reizigers.
2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden
verklaard op andere reisdiensten zoals accommodaties, vliegtickets
etc. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.

Artikel 2 Informatie van Celebrity Hajj

1. Celebrity Hajj zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend
maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. Celebrity
Hajj kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij
vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.
2. Celebrity Hajj draagt geen verantwoordelijkheid voor de kosten die
de reiziger maakt voor het niet hebben van een reis- en/of
annuleringsverzekering. De reiziger is te allen tijden zelf
verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of
annuleringsverzekering.
3. Celebrity Hajj draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene
informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere
informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of
uitgegeven.
4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet)
publicatie van Celebrity Hajj maken de hierin vermelde gegevens
deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.
5. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende
luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Celebrity Hajj bekend is aan
de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen
van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden
van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de
reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger

1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst
alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde
reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de
uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval
zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn
voor de goede uitvoering van de reis door Celebrity Hajj omtrent
zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de
hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde
groep reizigers.
3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot
gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens Celebrity Hajj
van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In
dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in
rekening gebracht.
4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere
redenen Celebrity Hajj verzoeken om het reisaanbod te wijzigen.
Celebrity Hajj is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te
geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de
wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door Celebrity Hajj

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de
reiziger van het aanbod van Celebrity Hajj inclusief de van
toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de
overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een
bevestiging en/of een factuur.
2. Celebrity Hajj kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding
vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal
aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking
kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
3. Het aanbod van Celebrity Hajj is vrijblijvend en kan zo nodig door
deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en
eventuele bevestiging door Celebrity Hajj, worden herroepen.
Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de
reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient
zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag
van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de
reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn
voor herroeping door Celebrity Hajj aan op zondagavond
middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde
restitutie van eventueel betaalde gelden.
4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Celebrity Hajj niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van
de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar
of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door Celebrity Hajj

1. Celebrity Hajj kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens
gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld
meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij
hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
2. Celebrity Hajj kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een
wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de
reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging
aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen (zie
lid 6).
3. Celebrity Hajj kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de
reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten
(met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde
belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft
Celebrity Hajj aan op welke wijze de verhoging is berekend. De
reiziger kan de verhoging afwijzen (zie lid 6).
4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn
volgens de voorwaarden van Celebrity Hajj en ook daadwerkelijk
betaald is, zal Celebrity Hajj – in afwijking van het bepaalde in lid 3
– de reissom niet meer verhogen.
5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt
doet Celebrity Hajj onverwijld de reiziger indien mogelijk een
alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te
zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet
worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan Celebrity Hajj de
reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave
of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan
indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de
reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van
meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
7. A. Indien de oorzaak van de wijziging aan Celebrity Hajj kan
worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade
van de reiziger voor rekening van Celebrity Hajj
B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor
rekening van de reiziger
C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch
aan Celebrity Hajj kan worden toegerekend, dragen partijen
ieder hun eigen schade.
8. Celebrity Hajj is verplicht de reiziger te informeren over een
wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van
reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van
wie het verblijfadres niet bekend is, zal Celebrity Hajj zich in
redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 6 Documenten

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door
Celebrity Hajj algemene informatie betreffende paspoorten, visa
en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger
worden verstrekt.
2. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken
autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met
betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen (denk aan
bijzondere mahramverzoeken). Celebrity Hajj kan daar waar nodig
de reiziger van advies kunnen voorzien.
3. De reiziger is voor aanvang van en tijdens de reis zelf
verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar nodig, een
identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van
inentingen en vaccinaties etc.
4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het
ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle
daaraan verbonden gevolgen voor zijn eigen rekening, tenzij
Celebrity Hajj heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen
en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7 Hulp en bijstand

1. De reiziger is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de goede
uitvoer van de reis naar gelang de verkregen informatie. Indien de
reis niet verloopt overeenkomstig de verkregen informatie, kan
Celebrity Hajj onder voorbehoud van omstandigheden de reiziger
hulp en bijstand verlenen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn
slechts voor rekening van Celebrity Hajj, indien de tekortkoming in
de uitvoering van de reis hem is toe te rekenen. Indien de oorzaak
aan de reiziger is toe te rekenen, zijn de kosten in dat geval voor
rekening van de reiziger.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die
de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht
hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan
Celebrity Hajj zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
Voor Celebrity Hajj bestaat deze o.a. uit de extra inzet van
menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en
repatrieringskosten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Celebrity Hajj

1. Celebrity Hajj zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede
opdrachtnemer in acht nemen. Celebrity Hajj aanvaardt echter
geen aansprakelijkheid voor de handelingen en/of nalatigheden
van de van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst
betrokken derden noch voor de juistheid van de door deze derden
verstrekte informatie.
2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan
worden toegerekend, verplicht Celebrity Hajj mede tot vergoeding
van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die
tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze
vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een
verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan
Celebrity Hajj zich beroepen op een uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een
dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
4. Celebrity Hajj is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de
reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door
hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of
annuleringsverzekering.

Artikel 9 Rechten van de reiziger

Indeplaatsstelling
1. De reiziger kan aan Celebrity Hajj verzoeken zich te laten
vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende
voorwaarden:
• de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden
voorwaarden;
• het verzoek wordt uiterlijk 21 kalenderdagen vóór vertrek
ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en
formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
• de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken
dienstverleners verzetten zich niet tegen deze
indeplaatsstelling.
• De daaruit voortvloeiende kosten zijn op rekening van de
reiziger zelf.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal Celebrity Hajj
dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn
hoofdelijk aansprakelijk tegenover Celebrity Hajj voor de betaling
van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de
wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de
vervanging.
Reisbescheiden
3. Celebrity Hajj geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op
welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking
zal stellen.
4. Indien de reiziger op het door Celebrity Hajj meegedeelde tijdstip,
doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan Celebrity Hajj.

Artikel 10 Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of
namens Celebrity Hajj gegeven en is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de
maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan
opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt
bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Celebrity Hajj van
(voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Celebrity
Hajj in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst
wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor
rekening van de reiziger.
3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel
mogelijk te beperken.
4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip
van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek
te vergewissen.

Artikel 11 Opzegging door de reiziger

1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is
hij verplicht om aan Celebrity Hajj de schade te vergoeden die
deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal
eenmaal de reissom.
2. Celebrity Hajj kan deze schade fixeren op vaste percentages van de
reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging
Consumentenvoorwaarden 3 Celebrity Hajj
(annuleringskosten). De reiziger vergoedt Celebrity Hajj de schade
die zij ten gevolge van de opzegging lijdt en wel als volgt:
– Tot 30 dagen voor vertrek: 20% van de totale reissom.
– Tussen 29 en 15 dagen voor vertrek: 50% van de totale
reissom.
– Vanaf 15 dagen voor vertrek tot de vertrekdatum: 100% van
de totale reissom.
3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze
annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de
schade van Celebrity Hajj lager is uitgevallen. In dat geval zal
Celebrity Hajj deze lagere schade in rekening brengen. Onder
schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 12 Betaling

1. De reiziger die niet op het door Celebrity Hajj vermelde tijdstip
(artikel 2 lid 1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is
van rechtswege in verzuim.
2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand
door of namens Celebrity Hajj en wordt hem een termijn gesteld
van 7 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als
betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn
geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden
met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 13 Incassokosten

1. Voorts is de reiziger na aanmaning gehouden tot vergoeding van
de buitengerechtelijke kosten.
2. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal:
– 15% over een reissom tot € 2500,–;
– 10% over de daarop volgende € 2500,–;
– 5% over de volgende € 5000,–; en
– 1 % over het meerdere.
Celebrity Hajj kan ten voordele van de reiziger afwijken van
genoemde bedragen en percentages.
Artikel 14 Klachten Naar begin
Tijdens de reis
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter
plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een
oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich –
in deze volgorde – melden bij:
• de betrokken dienstverlener (denk aan
vliegtuigmaatschappij, hotel etc.);
• de reisleiding indien deze aanwezig of
bereikbaar is; of
• een contactpersoon van Celebrity Hajj.
2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan
de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z.
zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij
Celebrity Hajj in Nederland.
3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost,
zorgt Celebrity Hajj voor de mogelijkheid om deze in de vorm van
een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
4. Celebrity Hajj zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen
procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van
betrokkenen.
5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van
de klacht op de door Celebrity Hajj aangegeven wijze heeft voldaan
en de dienstverlener of Celebrity Hajj daardoor niet in de
gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn
eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te
vervallen.
Na de reis
6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na afloop van
de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke
vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de